សកម្មភាព

យើងបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ជាច្រើន ដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញផលិតផលរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅកាន់ម៉ាកយីហោរបស់ពិភពលោក។
ក្រុមហ៊ុនតែងតែរៀបចំសកម្មភាពកសាងក្រុម ដើម្បីបង្កើនភាពស្អិតរមួតក្នុងក្រុម

ក្រុម