សុខុមាលភាពសាធារណៈ

ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំការទិញ និងបរិច្ចាគសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត ហើយបានរួមចំណែកកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលពិសេស។

២
៣
៥