ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក

ការបណ្តុះបណ្តាល ជាការវិនិយោគក្នុងការចំណាយទន់នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងផ្តល់ជាប្រចាំដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសការងារ គ្រាន់តែរក្សាទុក វប្បធម៌សាជីវកម្ម ចំណេះដឹងអំពីផលិតផល ដំណើរការប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស ដំណើរការសេវាកម្មអតិថិជន ការផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវការបណ្តុះបណ្តាលឯកសារ ឧទ្ទិស ដើម្បីបង្កើតក្រុមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាចបម្រើអតិថិជនបានកាន់តែប្រសើរ។

ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក