កិត្តិយស

ក្នុងនាមជាសហគ្រាសដាំដុះដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្ត Hebei យើងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រកិត្តិយស និងវិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រាសនៃវេទិកាកំពូលទាំងដប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៅក្នុងខេត្ត Hebei និងសហគ្រាសដាំដុះដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Cangzhou ។

កិត្តិយស
កិត្តិយស