វឌ្ឍនភាពការងារ & វត្ថុធាតុដើម

ជាទូទៅយើងមានទុនបម្រុងវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់។នៅពេលដែលបរិមាណវត្ថុធាតុដើមកើនឡើង យើងនៅតែអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលក្នុងតម្លៃអនុគ្រោះ

សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម & ការផ្ទុកវត្ថុធាតុដើម

សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម ការផ្ទុកវត្ថុធាតុដើម

ដំណើរការផលិត

ដំណើរការផលិត