ការបង្ហាញក្រុមហ៊ុន

បរិយាកាសក្នុងការិយាល័យគឺស្អាត និង រៀបរយ បរិយាកាសការងារគឺរីករាយ និងកក់ក្តៅ ជួរផលិតផលត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយបញ្ជីឈ្មោះក៏ស្អាត និង មានរបៀបរៀបរយ។សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម៖ បរិយាកាសសិក្ខាសាលារបស់រោងចក្រគឺធំទូលាយ និងស្អាត យើងមានឧបករណ៍ផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ អ្នកបច្ចេកទេសផលិតកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបុគ្គលិកអភិវឌ្ឍន៍ និងរចនា។

ការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន
ការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន
a1ccc930
ការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន